تابلوی جدید اطلاع رسانی در محل انجام پروژه نصب شد.